فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦: بغیر از دل مصاف عشق دیگر از که می آید؟

بـغـیر از دل مـصـاف عـشـق دیگـر از کـه می آید؟زدن بـر قلب آتـش چـون سـمندر از که می آید؟بــه روی تــازه زیـر بــار دل عــمـری بــســر بــردندرین بـسـت…

بـغـیر از دل مـصـاف عـشـق دیگـر از کـه می آید؟زدن بـر قلب آتـش چـون سـمندر از که می آید؟
بــه روی تــازه زیـر بــار دل عــمـری بــســر بــردندرین بـسـتـانسـرا غیر از صـنوبـر از که می آید؟
بـه اشک گرم چـشم بـیغمان را شـسـتـشو دادنبـجـز سـرچـشـمه خـورشید انور از که می آید؟
عــلـم را گــر نـگـردد راســتــی بــال و پــر جــراتبـه تـنهایی زدن بـر قـلب لشـکـر از که می آید؟
بـه آب خـشـک حـرف طـوطـیان را سـبـز گـرداندنبــجــز آیـیـنـه تــردسـت دیـگـر از کـه مـی آیـد؟
بـه کـوشـش بـر نـیـایـد ریشـه جـهـل از دل نـادانبـه صـیقـل، بـردن از آیینه جـوهر از که می آید؟
گـرفـتـم دور کـردی چـشـم شـور خـاکـیان از خـودحـذر کـردن زچـشـم شـور اخـتـر از که می آید؟
هوس را عشق کردن نیست کار هر گدا چشمیز چندین در شدن قانع به یک در از که می آید؟
بــغـیـر از تــشــنـه دیـدار در هـنـگـامـه مـحــشــرنـدادن آب چـشـم خـود زکـوثـر از کـه مـی آیـد؟
مـزن لـاف شـکـیـبــایـی بــه زیـر آســمـان صـائبدریـن دریـای پـرآشـوب، لـنـگـر از کـه مـی آیـد؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج