فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٩: تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید

تـا چـنـد خـرقـه بـردرم از بـیم و از امـیـددرده شـراب و واخــرام از بــیـم و از امـیـدپــیـش آر جـام آتــش انـدیـشـه سـوز راکاندیشه هاست در سرم از بیم…

تـا چـنـد خـرقـه بـردرم از بـیم و از امـیـددرده شـراب و واخــرام از بــیـم و از امـیـد
پــیـش آر جـام آتــش انـدیـشـه سـوز راکاندیشه هاست در سرم از بیم و از امید
کشتـی نوح را که ز طوفان امان ماستبــنـمـا کـه زیـر لـنـگـرم از بــیـم و از امـیـد
آن زر سـرخ و نقـد طـرب را بـده کـه منرخــسـارزرد چــون زرم از بــیـم و از امـیـد
در حـلـقـه ز آنچ دادی در حـلق من بـریزکآخـر چـو حـلـقـه بـر درم از بـیم و از امید
بــار دگـر بـه آب ده ایـن رنـگ و بــوی راکـاین دم بـه رنـگ دیگـرم از بـیم و از امـید
ز آبـی کـه آب کـوثـر انـدر هوای اوسـتکــانـدر هـوای کــوثــرم از بــیـم و از امـیـد
در عـین آتـشـم چـو خـلیلم فرسـت آبکآزر مــثــال بــتــگــرم از بــیـم و از امــیـد
کوری چشم بد تو ز چشمم نهان مشوکـز چـشـم هـا نـهانـتـرم از بـیم و از امـید
در آفــتـــاب روی خــودم دار زانــک مــنمـانـنـد ایـن غـزل تــرم از بــیـم و از امـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج