فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٩٩: همیشه من چنین مجنون نبودم

هـمـیـشـه مـن چـنـیـن مـجـنـون نـبــودمز عـقـل و عـافـیـت بـیرون نـبـودمچــو تـــو عــاقــل بـــدم مــن نــیــز روزیچـنـیـن دیوانـه و مـفـتـون نـبـودم…

هـمـیـشـه مـن چـنـیـن مـجـنـون نـبــودمز عـقـل و عـافـیـت بـیرون نـبـودم
چــو تـــو عــاقــل بـــدم مــن نــیــز روزیچـنـیـن دیوانـه و مـفـتـون نـبـودم
مــــثــــال دلــــبـــــران صــــیــــاد بــــودممــثــال دل مــیـان خــون نـبــودم
در این بودم که این چون است و آن چونچـنین حیران آن بـی چون نبـودم
تـو بــاری عـاقـلـی بــنـشـیـن بـیـنـدیـشکــز اول بــوده ام اکـنـون نـبــودم
هـمـی جـسـتـم فـزونـی بـر هـمـه کـسچـو صـید عشـق روزافزون نبـودم
چـــو دود از حـــرص بـــالـــا مــی دویــدمبه معنی جز سوی هامون نبودم
چــو گــنــج از خــاک بـــیــرون اوفــتـــادمکـه گنجـی بـودم و قـارون نبـودم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج