فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٩٨: وادید کرده است به من تلخ، دید را

وادیـد کـرده اسـت بــه مـن تـلـخ، دیـد رادر رجـعت اسـت عـادت اعداد، عید رابر گوش و لب ستم نتوان کرد بیش ازینمسـدود می کنم ره گفت و شـنید راصـبـح وصـال…

وادیـد کـرده اسـت بــه مـن تـلـخ، دیـد رادر رجـعت اسـت عـادت اعداد، عید را
بر گوش و لب ستم نتوان کرد بیش ازینمسـدود می کنم ره گفت و شـنید را
صـبـح وصـال می شـمرد قدردان عشـقدر راه انـتـظـار تـو، چـشـم سـفـیـد را
گلگونه شفق رخ خـورشید را بـس استحاجت به شمع نیست مزار شهید را
دسـت تـهی بـود سـپـر سـنـگ حـادثـاتدارد بـپـای، بـی ثـمری سـرو و بـید را
در کار سـخـت جـوهر مردان عـیان شـودبـی قـفـل، فـتـح بـاب نبـاشـد کلید را
خـواهی که نشأه تـو دوبـالا شـود ز میصـائب بـه روی جـام بـبـین ماه عید را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج