فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٩٨: راز عشق از دل غمناک نیاید بیرون

راز عــشــق از دل غــمـنـاک نـیـایـد بــیـروندانـه سـوخـتـه از خـاک نیاید بـیرونلـفـظ پـیـچـیده بـه زنـجـیر کـشـد مـعـنـی رادل ازان طـره پـیـچـاک نـیـ…

راز عــشــق از دل غــمـنـاک نـیـایـد بــیـروندانـه سـوخـتـه از خـاک نیاید بـیرون
لـفـظ پـیـچـیده بـه زنـجـیر کـشـد مـعـنـی رادل ازان طـره پـیـچـاک نـیـاید بـیرون
پــنــجــه ضــعــف تــنــومــنــدی دیــگــر داردبـرق از عهده خـاشـاک نیاید بـیرون
از پــر و بــال حــنــا بــســتــه نــیـایـد پــروازنـگـه از دیـده نـمـنـاک نـیـاید بـیرون
چــاک در سـیـنـه گـردون نـتــوانـد انـداخــتناله ای کز دل صد چاک نیاید بیرون
گر بـداند که چـه شورست درین عالم خـاککشتی از بـحر خطرناک نیاید بیرون
گـر دهد بـرق فـنا خـرمـن خـورشـید بـه بـادآه از سـیـنـه افـلـاک نـیـایـد بــیـرون
تا تو از خون شفق چهره نشویی چون صبحصائب از دل نفس پـاک نیاید بـیرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج