فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٩٧: افسردگی است چاره دل دردمند را

افـــســـردگـــی اســـت چـــاره دل دردمـــنـــد راخاکسترست بـستر راحت سپـند رااز دار و گــیـر عــشــق، مــلــایـک مــســلــمــنـدصید حرم چه قدر شناسد …

افـــســـردگـــی اســـت چـــاره دل دردمـــنـــد راخاکسترست بـستر راحت سپـند را
از دار و گــیـر عــشــق، مــلــایـک مــســلــمــنـدصید حرم چه قدر شناسد کمند را؟
خضری است شوق دوست که چون راه سر کندبـیرون بـرد مسلم از آتـش سپـند را
تـــا خـــط مــشــکــبـــار تـــو آمــد بـــه روی کــارآماده گشـت نافه چـین ریشخـند را
هــمــت بــلــنــد دار کــه خــورشــیــد تــربــیــتدر چاشنی است میوه شاخ بـلند را
طــالــع نـگــر، کــه خــار و خــس مــا نــکــرد دودجایی که ماهتـاب بـسوزد سپـند را
ای بــاد اگــر بــه گـلـشــن طــهـران گــذر کــنـیاز مــا بــپــرس صــائب نـادردمـنـد را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج