فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٦٩٦: غلامم خواجه را آزاد کردم

غـــلـــامـــم خــــواجــــه را آزاد کـــردممنم کـاسـتـاد را اسـتـاد کـردممــنـم آن جــان کــه دی زادم ز عــالــمجـهـان کـهـنـه را بـنـیـاد کـردممـنم …

غـــلـــامـــم خــــواجــــه را آزاد کـــردممنم کـاسـتـاد را اسـتـاد کـردم
مــنـم آن جــان کــه دی زادم ز عــالــمجـهـان کـهـنـه را بـنـیـاد کـردم
مـنم مومی کـه دعـوی مـن این اسـتکـه مـن پــولـاد را پـولـاد کـردم
بـسـی بـی دیـده را سـرمـه کـشـیـدمبسی بی عقل را استاد کردم
مــنــم ابـــر ســـیــه انــدر شــب غــمکـه روز عـیـد را دلـشـاد کـردم
عـجـب خـاکـم که من از آتـش عـشـقدمــاغ چــرخ را پــربـــاد کــردم
ز شادی دوش آن سلطان نخفته ستکـه من بـنده مر او را یاد کـردم
ملامت نیسـت چـون مستـم تـو کردیاگـر مـن فـاشـم و بـیداد کـردم
خــمــش کــن کآیــنــه زنــگــار گــیــردچـو بـر وی دم زدم فـریاد کردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج