فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦٩٦: عشق است غمگسار دل دردمند را

عـشــق اســت غـمـگـســار دل دردمـنـد راآتــش گـره ز کـار گـشـایـد سـپــنـد راهمـت بـه هیچ مـرتـبـه راضـی نـمـی شـودیک جـا قـرار نـیسـت سـپـهر بـلـنـد …

عـشــق اســت غـمـگـســار دل دردمـنـد راآتــش گـره ز کـار گـشـایـد سـپــنـد را
همـت بـه هیچ مـرتـبـه راضـی نـمـی شـودیک جـا قـرار نـیسـت سـپـهر بـلـنـد را
پـیـداسـت بـی قـراری عـاشـق کـجـا رسـددر خـلـوتـی کـه راه نبـاشـد سـپـند را
انـدیـشـه کـهـربـای غـم و درد عـالـم اسـتاز غـم گـزیر نیسـت دل هوشـمـنـد را
مــانـنـد پــســتــه ســر ز گــریـبــان بــرآوردصـبـح فـنای خـویش لب هرزه خـند را
پــهـلـوی چـرب مـی طـلـبــد تــیـغ حـادثـاتجوشن ز لاغری است تن گوسفند را
صـیـاد را بــه وحــشـت خـود رام مـی کـنـمآورده ام بـه کـف رگ خـواب کـمـنـد را
بـیرون روم چـگـونه ز بـزمـی کـه مـی شـودبـرخاستـن ز جـای فرامش سپـند را؟
صائب گهر به سنگ زدن بی بصیرتی استضـایع مـکـن بـه مـردم بـی درد پـند را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج