فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٩٦: خار غم از دل عشاق کم آید بیرون

خــار غــم از دل عــشــاق کــم آیــد بـــیــرونچـون ازین شعه ستـان خـار غم آید بـیرون؟جـوهر از تـیغ بـرد سـینه گـرمی کـه مراسـتمــاهـی از قــلــزم مـا…

خــار غــم از دل عــشــاق کــم آیــد بـــیــرونچـون ازین شعه ستـان خـار غم آید بـیرون؟
جـوهر از تـیغ بـرد سـینه گـرمی کـه مراسـتمــاهـی از قــلــزم مـا بــی درم آیـد بــیـرون
صـدق در سـیـنـه هـر کـس کـه چـراغ افـروزداز دهـانـش نـفــس صــبــحــدم آیـد بــیـرون
بـر سـیـه بــخـتـی اربــاب سـخـن مـی گـریـدنـالــه ای کــز دل چــاک قــلــم آیـد بــیـرون
زنـده شــد عـالـمـی از خــنـده جــان پــرور اوکـه گمان داشـت وجـود از عـدم آید بـیرون؟
روی اگــر در حــرم کــعــبــه کــنــد غــمــزه اوصـیـد بــا تــیـغ و کـفـن از حـرم آیـد بــیـرون
ســیـنـه چــاک، ره قـافـلـه غـم بــوده اســتدل ما خـوش کـه ازین رخـنه غـم آید بـیرون
در کــنـعــان نـگــشــایـنــد بــه رویـش اخــوانیـوســف از مـصـر اگـر بــی درم آیـد بــیـرون
حرص دایم چو سگ هرزه مرس در سفرستصبر شیری است که از بیشه کم آید بیرون
بـاددسـتـان گـره از کـیـسـه کـان نـگـشـایـنـدزر چــو گــل از کــف اهـل کــرم آیـد بــیـرون
صائب آن شـوخ بـه خـوبـی شود انگشـت نماچــون مـه نـو اگـر از خــانـه کـم آیـد بــیـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج