فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٩٤: ز آستین دست تو گر یک سحر آید بیرون

ز آسـتـین دسـت تـو گـر یک سـحـر آید بـیرونچون گل از دست تو بی خواست زر آید بیرونکـف خـاکـسـتـر از سـوخـتـگـان پـیـدا نـیسـتبـــه چــه امــیــد ز خــار…

ز آسـتـین دسـت تـو گـر یک سـحـر آید بـیرونچون گل از دست تو بی خواست زر آید بیرون
کـف خـاکـسـتـر از سـوخـتـگـان پـیـدا نـیسـتبـــه چــه امــیــد ز خــارا شــر آیــد بـــیــرون؟
ز دم از بــی خـبــری جــوش حــلـاوت، غـافـلکـه نـی از نـاخـن مـن چـون شـکـر آیـد بـیرون
دل مـحــال اســت کـه از فـکـر تــو فـارغ گـرددایـن سـری نـیـسـت کـه از زیـر پـر آیـد بـیـرون
همچنان دست چو گل پیش کسان می داریاگـر از جـیـب تــو چـون غـنـچـه زر آیـد بــیـرون
همچو پـیکان که بـه تـن نیست قرارش یک جاهــر زمـــان دل ز مــقـــام دگـــر آیــد بـــیــرون
اگــر از ســیــل حــوادث مــتـــزلــزل نــشــویتــیــغ چــون کــوه تــرا از کــمــر آیــد بـــیــرون
رگ جـانی که در او پـیچ و خـم غـیرت هسـتخـشـک چـون رشـتــه ز آب گـهـر آیـد بــیـرون
نه طـبـاشـیر هم از سـوخـتـه نی می خـیزد؟از شـب مـا چـه عـجـب گـر سـحـر آیـد بـیرون
در زمــیــن دل اگــر دانــه امــیــدی هــســـتبـــه هـــواداری مـــژگـــان تـــر آیـــد بـــیـــرون
از حــضــور ابــدی کــیـســت کــه دل بــردارد؟از بــیــابــان فــنــا چــون خــبــر آیــد بــیــرون؟
خــضــر صــائب خــبــرش را نـتــوانـد دریـافــترهـنـوردی کـه ز خـود بــی خــبــر آیـد بــیـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج