فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٩٤: بادام تلخ نیست سزاوار قند را

بـــادام تـــلــخ نــیــســـت ســـزاوار قـــنــد رادر کـار غـیر چـنـد کـنی نوشـخـند را؟مـی زیـردســت خــود نـکــنـد هـوشــمـنـد راپـروای سـیل نـیسـت ز…

بـــادام تـــلــخ نــیــســـت ســـزاوار قـــنــد رادر کـار غـیر چـنـد کـنی نوشـخـند را؟
مـی زیـردســت خــود نـکــنـد هـوشــمـنـد راپـروای سـیل نـیسـت زمـین بـلـنـد را
دوری دهـد نـتـیجـه شـکـایت ز سـوز عـشـقیـک نـالـه دور کـرد ز آتـش سـپــنـد را
گـر پــســتــه را بــه قـنـد نـهـفـتــنـد دیـگـراندر پـستـه کرد خط تـو پـوشیده قند را
زان زلف پـر شـکـن مشـو ایمن که می شـوداز چـین دراز، دسـت تـعـدی کـمـند را
شـایـسـتـه نـیـسـت آیـه رحـمـت بـه کـافـرانضـایع مکـن بـه غـیر، نگـاه کـشـند را
ایـمـن ز شــکــوه لــب خــامـوش مــا مــشــوکاین سیل تند، می گسلد زود بند را
چـون نـفـس شـد سـلـیم نـگـهبـان دل شـودبـیم از سـگ شبـان نبـود گوسـفند را
مـهـر از دهـان بـسـتـه گـشـاید بـه روی گـرمآتـش تـهی کند ز فغـان دل سـپـند را
خـوش بـاش بـا شـکسـتـگی دل که عـاقـبـتپـیدا شـود ز چـین، ید طـولی کمند را
پــیـکـان دهـان خــنـده ســوفــار را نـبــســتفـکـر دل غـمـین نـبـود هـرزه خـنـد را
بــیـدار خــون مـرده بــه نـشـتــر نـمـی شـودتأثـیـر نـیـسـت در دل بـی درد پـنـد را
دل می کشد ز زلف به خط بیشتر که هستمـار ســیـه، درازی شــب دردمـنـد را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج