فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٦٩٣: قید عیال، پست کند رای مرد را

قــیـد عــیـال، پــســت کــنـد رای مـرد راگـهواره تـخـتـه بـنـد کـنـد پـای مـرد راپـهـلـو ز زن بــدزد کـه ایـن رخـنـه فـسـاددر خـون گرم غوطـه دهد جـای…

قــیـد عــیـال، پــســت کــنـد رای مـرد راگـهواره تـخـتـه بـنـد کـنـد پـای مـرد را
پـهـلـو ز زن بــدزد کـه ایـن رخـنـه فـسـاددر خـون گرم غوطـه دهد جـای مرد را
بـار شریعت است که چنبـر کند چو چـرخدر یک دو هفـتـه قـامت رعـنای مرد را
مـهـر زنـان کـه رشـتـه پــای تـجـردسـتسـوزن بـه زیر پـا شـکـنـد رای مـرد را
در عشق زن مپیچ که معجر کند بـه فرقاین کـار زشـت، هـمـت والـای مـرد را
چـون بـال مـرغ خـانه زمین گـیر می کـندتـعـمیر خـانه، بـال فـلک سـای مرد را
فکر لباس و جامه به خون سرخ می کندچون برگ لاله، صفحه سیمای مرد را
انـدیـشــه مـعــاش، گــل زرد مـی کــنـدرخــسـاره چــو لـالـه حــمـرای مـرد را
صـائب جـریده بـاش کـه انـدیشـه عـیـالسـازد عـقـیم، طـبـع گـهـرزای مـرد را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج