فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٩٢: داغ بر دل شدم از انجمن یار برون

داغ بــر دل شــدم از انـجــمــن یـار بــروندسـت خـالی نتـوان رفـت ز گلزار بـیرونبـاد زنجیری این راه پـر از پـیچ و خم استدل چــسـان آیـد ازان طـره طـرا…

داغ بــر دل شــدم از انـجــمــن یـار بــروندسـت خـالی نتـوان رفـت ز گلزار بـیرون
بـاد زنجیری این راه پـر از پـیچ و خم استدل چــسـان آیـد ازان طـره طـرار بــرون؟
در ریـاضـی کـه بـود دیـده بـلـبـل شـبـنـمنــرود بــوی گــل از رخــنــه دیـوار بــرون
گر چه باریک چو سوزن شدم از دقت فکررهـروی را نـکـشـیـدم ز قـدم خـار بــرون
دل سـرمـســت اگـر بــار امـانـت نـکـشـدکیسـت آید دگر از عـهده این کـار بـرون؟
بـی مـحـرک نـشـود هـیچ سـخـنـور گـویـانـغـمـه بـی زخـمـه نیاید ز رگ تـار بـرون
هر که اوقـات کند صـرف بـه نقـادی خـلقمـی رود زود تــهـیـدسـت ز بــازار بــرون
کـجـی از طـینـت نـادان بـه نصـیحـت نرودکه نیاید به فسون پیچ و خم از مار برون
رخـنه در سـد سـکـندر کند آسـان صـائبهـر کــه آیـد ز پــس پــرده پــنـدار بــرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج