فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦٩٢: ترجیح می دهد به پدر اوستاد را

تــرجــیـح مــی دهـد بــه پــدر اوســتــاد راهر کس شناخته است بیاض و سواد رابـا نیک و بد چو شیر و شکر جوش می زنددریـافــت هـر کـه چــاشــنـی اتــحــاد…

تــرجــیـح مــی دهـد بــه پــدر اوســتــاد راهر کس شناخته است بیاض و سواد را
بـا نیک و بد چو شیر و شکر جوش می زنددریـافــت هـر کـه چــاشــنـی اتــحــاد را
در زیـر آسـمـان نـبــود صـبــح بــی شـفـقخـون در پـیـالـه اسـت جـبـین گـشـاد را
زخـم زبـان چـه کار بـه سـرگشـتـگان کند؟پــروای خــار و خــس نـبــود گــردبــاد را
تـلـخـی کـشـان عـشـق نگـیرنـد جـام زهردر مـحــفـلـی کـه راه بــود نـوش بــاد را
از ابــــر بـــی نـــیـــاز بــــود تـــیـــغ آبــــدارحاجت به بـاده نیست روان های شاد را
زهـرسـت شـکـری کـه مـکـرر نـمـی شـودبــدخــو مـکـن بــه وصــل، دل نـامـراد را
شـایـسـتـه خـدا و رسـول اسـت اعـتــقـادضـایع مـکـن بـه اهـل جـهـان اعـتـقـاد را
زنهار در درستی خط سعی کن که هستخـط شکستـه، خـواب پـریشان سواد را
صـائب امـید هـسـت کـه آن خـط عـنـبـرینروشـن کـنـد ســواد مـن بــی ســواد را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج