فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٩١: نشود دام رهم جلوه هر تر دامن

نــشــود دام رهــم جــلــوه هــر تـــر دامــنمی کـشـد موجـه مـن از کـف کـوثـر دامـنبـا جـگـر سـوخـتـگـان صـحـبـت مـن درگـیردنـزنم همـچـو شـرر دسـت بـه…

نــشــود دام رهــم جــلــوه هــر تـــر دامــنمی کـشـد موجـه مـن از کـف کـوثـر دامـن
بـا جـگـر سـوخـتـگـان صـحـبـت مـن درگـیردنـزنم همـچـو شـرر دسـت بـه هر تـردامـن
نیست یک شب که به قصد دل مینایی منآســمـان ســنـگ کـواکـب نـکـنـد در دامـن
دسـت در دامـن خـورشـید سـبـکـسـیر نـزدبـر کـمـر هـر کـه نـزد چـون مـه انـور دامـن
هر که خـواهد که درین بـاغ سـرافـراز شـودپای چون سرو همان بـه که کشد در دامن
تـا گلی بـر سـر شـاخ اسـت درین عبـرتـگاهنـزنـد بــر کــمـر ایـن طــارم اخــضــر دامـن
جـلوه نشو و نما بـی مدد غیر خـوش استمی کـشـد سـرو مـن از مـنت کـوثـر دامن
پـنـجـه زور جـنـون وقـف گـریبـان مـن اسـتغنچه را چون نفتد چاک (حسد در) دامن؟
خــلـق خـوش عـود بــود انـجــمـن مـردان راچـون زنان پـهن مکـن بـر سـر مجـمر دامن
آنـقـدر خــامـه صــائب گـهـرافـشــانـی کـردکـه شـد از گـوهـر او خـاک تــوانـگـر دامـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج