فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦٩١: در جوش گل شراب ننوشد کسی چرا؟

در جــوش گــل شــراب نــنــوشــد کــســی چــرا؟بــا رحـمـت خـدای نـجــوشـد کـسـی چـرا؟تــا ابـــر نــوبـــهــار پــریــشــان نــگــشــتــه اســتچـون ر…

در جــوش گــل شــراب نــنــوشــد کــســی چــرا؟بــا رحـمـت خـدای نـجــوشـد کـسـی چـرا؟
تــا ابـــر نــوبـــهــار پــریــشــان نــگــشــتــه اســتچـون رعـد هر نفس نخـروشـد کسـی چـرا؟
در مــــوســــم بــــهـــار، مــــی لــــالــــه رنــــگ راچـون لاله کاسـه کاسه ننوشد کسی چـرا؟
گـــرم اســـت تـــا ز آتـــش گـــل ســـیــنــه بـــهــاراز سنگ همچو چشمه نجوشد کسی چرا؟
چــون دامــن وصــال بــه کــوشــش گــرفــتــه انــدچـندان که ممکن است نکوشد کسی چـرا؟
ایـن شــیـشــه هـا چــو ابــر تــنـک بــی طـراوتــنـددر پــای خـم شـراب نـنـوشـد کـسـی چـرا؟
دریـــا ز مـــوج دســــت ســــتــــم چــــون بــــرآوردپــیـراهـن حــبــاب نـپــوشـد کـســی چــرا؟
چون خوردنی است کاسه زهری که قسمت استبــا جـبــهـه گـشـاده نـنـوشـد کـسـی چـرا؟
یــاقـــوت یــافـــت در جـــگـــر ســـنـــگ آب و رنــگدیـگـر بــرای رزق بــکـوشــد کـســی چــرا؟
غــافــل مــشــو ز حــق بــه امــیـد قــبــول خــلــقیوسـف بـه سـیم قلب فروشد کسـی چـرا؟
صــائب بــه شــکــر ســیـنـه گــرمـی کــه داده انـدچـون گل بـه خار، گرم نجـوشد کسی چـرا؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج