فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٩٠: من که بیخود شدم از می، چه کند ساز به من؟

من که بیخود شدم از می، چه کند ساز به من؟در چنین وقت کجا می رسد آواز بـه من؟بـــود بـــر طـــاق عـــدم حـــقــه فــیــروزه چـــرخعـشـق آن روز کـه واکـر…

من که بیخود شدم از می، چه کند ساز به من؟در چنین وقت کجا می رسد آواز بـه من؟
بـــود بـــر طـــاق عـــدم حـــقــه فــیــروزه چـــرخعـشـق آن روز کـه واکـرد سـر راز بـه من
تـــا ره نــاقــه لــیــلــی بـــه بـــیــابـــان افـــتـــادهـر سـر خـار جـداگـانـه کـنـد نـاز بـه مـن
هـسـت در بــی خــبــری مـصـلـحــت چــنـد مـراورنـه از رفـتـن دل مـی رسـد آواز بـه مـن
یـوسـف آن نـیـسـت کـه گـردد بـه خـریـدار گـرانمن نه آنم که مرا عشق دهد بـاز بـه من
شـهـپـر بـرق ز هـمـراهـی مـن سـوخـتـه اسـتکـیسـت امروز کـند دعـوی پـرواز بـه من؟
چـه خـیـال اسـت کـه در بــاده کـنـد کـوتــاهـی؟داد آن کـس کـه دل میکـده پـرداز بـه مـن
صـید من گر چـه ضـعیف اسـت، ولی از دهشـتغنچه گردد چو رسد چنگل شهباز به من
شــرم عـشــق اســت مـرا مـانـع جــرأت صـائبورنه دلـدار مـحـال اسـت کـند ناز بـه مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج