فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٩٠: به جان جمله مستان که مستم

بـه جـان جـمله مسـتـان که مستـمبـــگـــیــر ای دلــبـــر عـــیــار دســـتـــمبـه جـان جـملـه جـانبـازان کـه جـانمبــه جــان رســتــگـارانـش کـه رســتـ…

بـه جـان جـمله مسـتـان که مستـمبـــگـــیــر ای دلــبـــر عـــیــار دســـتـــم
بـه جـان جـملـه جـانبـازان کـه جـانمبــه جــان رســتــگـارانـش کـه رســتــم
عـــطـــاردوار دفـــتــــربــــاره بــــودمزبــردســت ادیـبــان مــی نـشــســتــم
چــو دیـدم لـوح پــیـشـانـی سـاقـیشـدم مسـت و قـلـم ها را شـکـسـتـم
جــمــال یــار شــد قــبــلــه نــمــازمز اشــک رشــک او شـــد آبـــدســـتـــم
ز حـسن یوسـفی سـرمسـت بـودمکـه حـسـنـش هر دمـی گـوید الـسـتـم
در آن مـسـتـی تـرنجـی مـی بـریدمتـرنـج ایـنـک درسـت و دسـت خـسـتـم
مبـادم سـر اگر جـز تـو سرم هسـتبـسـوزا هـسـتـیـم گـر بـی تـو هـسـتـم
تـویی معـبـود در کـعـبـه و کـنشـتـمتــویـی مــقــصــود از بــالــا و پــســتــم
شــکــار مـن بــود مـاهـی و یـونـسچو حاصل شد ز جعدت شصت شستم
چو دیدم خوان تو بـس چشم سیرمچـو خـوردم ز آب تـو زین جـوی جـستـم
بــرای طــبــع لـنـگــان لـنـگ رفــتــمز بــیـم چــشـم بــد سـر نـیـز بــسـتــم
همان ارزد کسی کش می پـرسـتـدزهـی مـن کـه مـر او را مـی پــرســتــم
بـــبـــرد از کــســـی کآخـــر بـــبـــردبــه ســوی عــدل بــگـریـزیـد ز اســتــم
چو ری با سین و تی و میم پیوستبـــدیــن پــیــونــد رو بــنــمــود رســتــم
یقـین شـد که جـماعـت رحـمت آمدجـمـاعـت را بــه جـان مـن چـاکـرسـتـم
خـمـش کـردم شـکـار شـیـر بـاشـمکــه تــا گــویـد شــکــار مـفــتــرســتــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج