فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٦٨: گر عید وصل تست منم خود غلام عید

گر عید وصل تـسـت منم خـود غلام عیدبـهر تـست خدمت و سجده و سلام عیدتــا نـام تـو شـنـیـدم شـد سـرد بــر دلـماز غــایــت حــلــاوت نــام تــو نــام عــی…

گر عید وصل تـسـت منم خـود غلام عیدبـهر تـست خدمت و سجده و سلام عید
تــا نـام تـو شـنـیـدم شـد سـرد بــر دلـماز غــایــت حــلــاوت نــام تــو نــام عــیــد
ای شــاد آن زمـان کـه درآیـد وصــال تــوتـا مـا ز گـنـج وصـل تـو بـدهـیم وام عـیـد
تــا آفــتــاب چــهــره زیــبـــات دررســیــدصبـحی شود ز صبـح جـمال تـو شام عید
در یمن و در سعادت و در بخت و در صفاای پــرتــو خــیــال تــو بــوده امــام عــیـد
ای سجده ها به پیش درت واجبـات عیدوی دیده خـویشـتـن ز تـو قایم خـرام عید
جـام شراب وصل تـو پـر کن ز فضل خـودتـا کـام جـان روا شـود از جـام و کام عـید
انـدر رکـاب تــو چــو روان هـا روا شــونـددر وی کجا رسد به دو صد سال گام عید
آمـد ز گـرد راه تــو ایـن عـیـد و مـژده دادجـانـم دویـد پـیـش و گـرفـتـه لـگـام عـیـد
دانسـت کز خـدیو اجـل شمس دین بـوداین فرو این جـلالت و این لطـف عـام عید
لیکن کجـاسـت فر و جـمال تـو بـی نظیرخـود کـی شـوند دلشـدگـان تـو رام عـید
تــبــریـز بــا شــراب چــنـان صـدر نـامـداربـر تو حرام بـاشد بی شبـهه تو جام عید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج