فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٨: تاتوان دزدید سر در جیب خود سرور مباش

تـاتـوان دزدیـد سـر در جـیـب خـود سـرور مـبــاشمـی تـوان گـردیـد تـا از پـیـروان رهـبــر مـبــاشتـا کـسـی انگشـت نگذارد بـه حـرفـت چـون قـلمخودحسابـی …

تـاتـوان دزدیـد سـر در جـیـب خـود سـرور مـبــاشمـی تـوان گـردیـد تـا از پـیـروان رهـبــر مـبــاش
تـا کـسـی انگشـت نگذارد بـه حـرفـت چـون قـلمخودحسابـی پـیشه خود ساز، سر دفتر مبـاش
در حـضـور اهـل دل چـون گـل سـراپــا گـوش شـوپیش اهل حال چون سوسن زبان یکسر مباش
از زبــان خـوش چـو جــوهـر ریـشـه در دلـهـا دوانتـشـنه خـون کسـان چـون تـیغ بـدگوهر مبـاش
تـــیــغ را جـــوهــر بـــود بـــه از نـــیــام زرنـــگـــارگـر ز اربــاب کــمـالـی، بــســتــه زیـور مـبــاش
تشنگان رامی دهد تسکین به آب خشک خویشدر مـروت از عـقـیـق سـنـگـدل کـمـتــر مـبــاش
تـــیــرگــی در آســتـــیــن دارد لــبـــاس عــاریــتچـون مـه نـاقـص بــه نـور دیـگـری انـور مـبــاش
سـکـه از بــهـر روایـی پـشـت بــر زر کـرده اسـتزاهـدان را مـعـتـقـد از تـرک سـیـم و زر مـبـاش
مـی تــوان تــا شــد بــیـابــان مـرگ از درد طـلـبنـقـش بــالـیـن و غـبــار خـاطـر بـسـتـر مـبـاش
صـبـح نـزدیک اسـت، نـور شـمـع مـی گـیـرد هـوابـیش ازین ای بـیخـبـر در بـند بـال و پـر مـبـاش
گـر دریـن دریـا نـگـردی بــال و پــر چــون بــادبــانسـنـگ راه کـشـتـی سـیار چـون لـنگـر مـبـاش
تـا بـه خـون خـود نسـازی تـشـنه صـائب خـلق رااز رگ گـردن بـه چـشـم مردمـان نشـتـر مبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج