فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٨٩: نیست امروز ز مژگان گهرافشانی من

نـیسـت امـروز ز مـژگـان گـهـرافـشـانـی مـنگریه شسته است به طفلی خط پیشانی منزلف چـون حـاشـیه بـر گـرد سـرش می گردددر کـتــابــی کـه بــود شــرح پــریـ…

نـیسـت امـروز ز مـژگـان گـهـرافـشـانـی مـنگریه شسته است به طفلی خط پیشانی من
زلف چـون حـاشـیه بـر گـرد سـرش می گردددر کـتــابــی کـه بــود شــرح پــریـشــانـی مـن
چون رگ سنگ، زمین گیر گران پروازی استمــــژه در دیـــده آســــوده حــــیـــرانـــی مـــن
می دهد حـیرت سرشار من از حـسن تـو یادرتــبــه گــنــج عــیــان اســت ز ویــرانــی مــن
هر چـه در خـاطـر مـن مـی گـذرد مـی داننـدسـادگی آینه بـسـتـه اسـت بـه پـیشـانی من
در خـــزان نــالــه رنــگـــیــن بـــهــاران دارنــدبــلـبـلـان چـمـن از سـلـسـلـه جـنـبــانـی مـن
شــعـلـه شــوخ بــه فـانـوس مـقـیـد نـشــوداطـــلـــس چـــرخ بـــود داغ ز عـــریــانــی مــن
شـرر از سـنـگ بــرون آمـد و مـن در خــوابــمسـنـگ بــر سـیـنـه زنـد دل ز گـرانـجـانـی مـن
گـر چـه تـلـخ اسـت درین بـاغ مـذاقـم صـائبگـوش گـل، تـنگ شـکـر شـد ز غـزلخـوانی من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج