فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٦٨٩: بی آب ساخت خط، لب جان پرور ترا

بـی آب ساخـت خـط، لب جـان پـرور تـراکـرد ایـن غـبــار مـهـره گـل گـوهـر تــراتمکین و شوخی تو به میزان بـرابـرستفــرقــی ز بــادبــان نــبــود لــنـگــ…

بـی آب ساخـت خـط، لب جـان پـرور تـراکـرد ایـن غـبــار مـهـره گـل گـوهـر تــرا
تمکین و شوخی تو به میزان بـرابـرستفــرقــی ز بــادبــان نــبــود لــنـگــر تــرا
گـوهر ز آب تـلـخ مـحـیط اسـت بـی نیازحـاجـت بـه بـاده نـیسـت دمـاغ تـر تـرا
منت پذیر سفله نگشتن غنیمتی استغمگین مشو که سوخت فلک اختر ترا
این نور عاریت که هلال تـو بـدر سـاخـتدر یک دو هفتـه می خورد آخر سر تـرا
نازش مکن بـه دولت دنیا که چون حبـاباز بــاد نـخـوت اسـت خـطـر افـسـر تـرا
(دل) در بـقـا مبـند کـه معـمار صـنع کـرداز پــا بــه لـای نـفـی بــنـا، پــیـکـر تــرا
چـشم تـرا ز خـواب پـریشان خـلاص کردصـائب نـهـفـت صـیقـل اگـر جـوهـر تـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج