فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٨٨: غم دنیا نبود در دل دیوانه من

غـــم دنـــیــا نـــبـــود در دل دیــوانـــه مـــندیـو را راه نـبــاشـد بــه پــریـخــانـه مـنمن و سـیری ز عـقـیق لب خـوبـان، هیهاتخشکتر می شود از می …

غـــم دنـــیــا نـــبـــود در دل دیــوانـــه مـــندیـو را راه نـبــاشـد بــه پــریـخــانـه مـن
من و سـیری ز عـقـیق لب خـوبـان، هیهاتخشکتر می شود از می لب پیمانه من
بــر سـیـه خــانـه لـیـلـی نـزد بــرق ایـنـجــابـه چـه امـید کـند نشـو و نمـا دانه مـن
مـی کـنـد ســیـل فــرامـش ســفــر دریـا رادلنشین اسـت ز بـس گوشه ویرانه من
از گـهـر حـوصـلـه بــحــر نـمـی گـردد تــنـگسنگ طفلان چه کند بـا دل دیوانه من؟
کی شود جامه فانوس حجاب من و شمع؟پــرده شــرم نـشــد مــانـع پــروانـه مـن
از فــروغــش جــگـر ابــر گـریـبــان زد چــاکبـا صـدف تـا چـه کـند گـوهر یکـدانه من
خـم می را که زمین گیر گرانجـانی هاسـتآسـمـان سـیر کـند نعـره مـسـتـانه مـن
عــاقــبــت پــیــر خــرابــات ز بــی پــروایـیریخت پیش بط می سبـحه صد دانه من
نیسـت ممکن که نبـازد دل و دین را صـائبهر کـه آید بـه تـماشـای صـنمخـانه من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج