فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٨٨: اگر تو نیستی در عاشقی خام

اگر تـو نیستـی در عاشقی خامبـــیـــا مـــگـــریـــز از یـــاران بــــدنـــامتـو آن مرغـی که میل دانه دارینـبــاشـد در جـهـان یـک دانـه بـی داممکن نامو…

اگر تـو نیستـی در عاشقی خامبـــیـــا مـــگـــریـــز از یـــاران بــــدنـــام
تـو آن مرغـی که میل دانه دارینـبــاشـد در جـهـان یـک دانـه بـی دام
مکن ناموس و بـا قلاش بـنشینکه پیش عاشقان چه خاص و چه عام
اگــر نــامــوس راه تــو بـــگــیــردبــکــش او را و خــونــش را بــیـاشــام
کــه ایـن ســودا هـزاران نـاز داردمــکــن نــاز و بـــکــش نــاز و بـــیــارام
حـریفـا اندر آتـش صـبـر می کـنکــه آتـــش آب مــی گــردد بـــه ایــام
نشان ده راه خمخانه که مستمکـه دادم مـن جـهـانـی را بـه یک جـام
بـرادر کوی قلاشـان کدام اسـتاگـر در بــسـتـه بــاشـد رفـتــم از بــام
بـه پـیش پـیـر مـیـخـانـه بـمـیـرمزهی مـرگ و زهی بـرگ و سـرانـجـام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج