فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٨٧: افتادم افتادم در آبی افتادم

افــــتــــادم افـــتــــادم در آبــــی افـــتــــادمگـر آبـی خـوردم من دلـشـادم دلـشـادمبـر دف نـی بـر نـی نـی یک لـحـظـه بـیگـارمبـر خـم نی بـر می ن…

افــــتــــادم افـــتــــادم در آبــــی افـــتــــادمگـر آبـی خـوردم من دلـشـادم دلـشـادم
بـر دف نـی بـر نـی نـی یک لـحـظـه بـیگـارمبـر خـم نی بـر می نی پـیوسـتـه بـنیادم
در عـــشـــق دلـــداری مــانــنــد گـــلـــزاریجـان دیـدم جـان دیـدم دل دادم دل دادم
می خوردم می خوردم در شهرت می گردمســرتــیـزم سـرتــیـزم پــربــادم پــربــادم
گــر خــودم گــر جــوشــن پــیــروزم پــیـروزمگــر ســـروم گــر ســـوســـن آزادم آزادم
از چـرخـی از اوجـی بــر بــحـری بـر مـوجـیخوش تختی خوش تختی بنهادم بنهادم
مــولـــایــم مــولـــایــم در حـــکـــم دریــایــمدر اوجـش در مـوجـش مـنقـادم مـنقـادم
ای کوکـب ای کوکـب بـگشـا لب بـگشـا لبشرحـی کن شرحی کن بـر وفق میعادم
هــر ذره هـر پــره مــی جــویـد مــی گــویـدز ارشادش ز ارشادش اسـتـادم استـادم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج