فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٨٦: دلنشین است ز بس گوشه غمخانه من

دلنشین است ز بـس گوشه غمخانه منمـی رود رو بـه قـفـا سـیل ز ویرانـه مـننـدهـد تـن بـه کـشـاکـش دل دیوانـه مـنچـون کـمـان زور بـود قـفـل در خـانه مـنباد…

دلنشین است ز بـس گوشه غمخانه منمـی رود رو بـه قـفـا سـیل ز ویرانـه مـن
نـدهـد تـن بـه کـشـاکـش دل دیوانـه مـنچـون کـمـان زور بـود قـفـل در خـانه مـن
باد دستی گره از خرمن من واکرده استجــمـع در حـوصـلـه مـور شـود دانـه مـن
می شود نخـل بـرومند سبـکبـار از سنگسخن سخت گران نیست به دیوانه من
مـنـم آن طـایر رم خـورده ز پـرواز کـه شـدریـزش بـال و پـر خـویـش پـریـخـانـه مـن
غـافـل از حـق بـه گـرفـتـاری دنـیا نـشـومگـره دام بــود ســبــحــه صــد دانـه مـن
شمع سـرگرم ز بـی تـابـی من می گرددگــردش جــام بــود گـردش پــروانـه مـن
چـرخ سـنگین دل اگر تـیغ بـه فـرقـم بـاردســایـه بــیـد بــود بــر ســر دیـوانـه مـن
نیست بی چاشنی مهر و محبـت سخنمگوش را تـنگ شکر می کند افسـانه من
مـی شـود صـورت دیـوار ز حــیـرت صـائبهر کـه آید بـه تـمـاشـای صـنمخـانه من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج