فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٨٥: بار دگر از راه سوی چاه رسیدیم

بـــار دگـــر از راه ســـوی چـــاه رســـیـــدیــموز غـربــت اجـسـام بــالـلـه رسـیـدیـمبا اسب بدان شاه کسی چون نرسیده ستما اسـب بـدادیم و بـدان شاه رس…

بـــار دگـــر از راه ســـوی چـــاه رســـیـــدیــموز غـربــت اجـسـام بــالـلـه رسـیـدیـم
با اسب بدان شاه کسی چون نرسیده ستما اسـب بـدادیم و بـدان شاه رسیدیم
چـون ابـر بـسی اشک در این خاک فشاندیموز ابـر گـذشـتـیم و بـدان ماه رسـیدیم
ای طـبــل زنـان نـوبــت مـا گـشـت بــکـوبـیـدوی تـرک بـرون آ که بـه خرگاه رسیدیم
یک چـند چـو یوسـف بـه بـن چـاه نشسـتـیمزان سر رسن آمد به سر چاه رسیدیم
مـا چـنـد صـنـم پـیش مـحـمـد بـشـکـسـتـیمتــا در صـنـم دلـبــر دلـخـواه رسـیـدیـم
نــزدیــکـــتـــر آیــیــد کــه از دور رســـیــدیــمو احـوال بـپـرسـیـد کـه از راه رسـیدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج