فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦٨٤: دلکوب نیست حادثه دنیاپرست را

دلـکـوب نـیـسـت حـادثـه دنـیـاپـرسـت راماهی ز حـرص طعمه فرو خـورد شست رادنـیا بـه اهل خـویش تـرحـم نـمـی کـنـدآتــش امـان نـمـی دهـد آتــش پــرسـت راد…

دلـکـوب نـیـسـت حـادثـه دنـیـاپـرسـت راماهی ز حـرص طعمه فرو خـورد شست را
دنـیا بـه اهل خـویش تـرحـم نـمـی کـنـدآتــش امـان نـمـی دهـد آتــش پــرسـت را
دست از جهان بـشوی که اطفال حادثاتافـشـانـده انـد مـیـوه ایـن شـاخ پــسـت را
از هـر تــرنـمـی دلــش از جــای مـی رودهـر کـس شـنـیـده اسـت نـدای الـسـت را
از بـنـد گـشـت شـورش مـجـنـون زیـادتـرزنــجــیـر، تــازیـانــه بــود فــیـل مــســت را
صائب خموش باش که در مجلس شرابداروی بیهشی است سخن می پرست را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج