فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٨٤: خلقان همه نیکند جز این تن که گزیدیم

خلقان همه نیکند جز این تن که گزیدیمکه از سفهش بـس سـر انگشت گزیدیمگـر هیچ گـریزی بـگـریز از هوس خـویشزیـرا هـمـه رنـج از هـوس بـیهـده دیـدیـموالله که …

خلقان همه نیکند جز این تن که گزیدیمکه از سفهش بـس سـر انگشت گزیدیم
گـر هیچ گـریزی بـگـریز از هوس خـویشزیـرا هـمـه رنـج از هـوس بـیهـده دیـدیـم
والله که مفری بـجـز از فر رخـش نیسـتکـاندر خـضـر و گـلـشـن او مـی نگـریدیم
هـر روز کـه بـرخـیـزی رو پـاک بـشـویـیآن سـوی دو ای دل کـه گـه درد دویـدیم
آن سوی که در ساعت دشوار دل خـلقآیـد کـه خـدایـا هـمـه مـحـتـاج و مـریدیم
هـر دانـه کـه چـیدیم هـلـه دام بـلـا بـودسوی تو پراشکسته و تن خسته پریدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج