فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٨٣: در ششدرست مهره اسیر جهات را

در شــشــدرســت مـهـره اســیـر جــهـات رادرهـم نـورد سـلـسـلـه مـمـکـنـات رابی نیش نیست نوشی اگر هست در جهاندر شیشـه کرده اند حـصاری نبـات رامـطـرب بـ…

در شــشــدرســت مـهـره اســیـر جــهـات رادرهـم نـورد سـلـسـلـه مـمـکـنـات را
بی نیش نیست نوشی اگر هست در جهاندر شیشـه کرده اند حـصاری نبـات را
مـطـرب بــجــاســت راه خــرابــات سـر کـنـدکـز دسـت داده ایـم طـریـق نـجـات را
سـودا نـشـد بــه زخـم زبــان از سـرم بــروناز دل نـبـرد خـامـه سـیاهـی دوات را
مـهـمـان بــی طــلــب نـبــود بــار بــر کــریـماز دل چــگـونـه مـنـع کـنـم واردات را؟
افــســون بــرون نـمـی بــرد از مـار کـجــرویتبـدیل چون کنم به ریاضت صفات را؟
چـون مـوجـه سـراب بـه یک جـا قـرار نیسـتدر جـلوه گاه حـسن تـو پـای ثـبـات را
تـــا خــط ســبـــز ســر زد ازان لــعــل آبـــدارعالم سیه به چشم شد آب حیات را
خــط را تــراش مــانـع نــشــو و نـمــا نـشــدراجع نساخت تـیغ دو دم این بـرات را
ایـن رشــتــه را کــنـد گــره خــامـشــی درازصـائب کـشـیـده دار عـنـان حــیـات را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج