فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٨٣: از شهر تو رفتیم تو را سیر ندیدیم

از شــهـر تــو رفــتــیـم تــو را ســیـر نـدیـدیـماز شـاخ درخـت تـو چـنـین خـام فـتـیـدیـمدر ســایـه ســرو تــو مـهـا سـیـر نـخــفـتــیـموز بــاغ تــو…

از شــهـر تــو رفــتــیـم تــو را ســیـر نـدیـدیـماز شـاخ درخـت تـو چـنـین خـام فـتـیـدیـم
در ســایـه ســرو تــو مـهـا سـیـر نـخــفـتــیـموز بــاغ تــو از بــیـم نـگـهـبــان نـچـریـدیـم
بــر تـابــه سـودای تـو گـشـتـیـم چـو مـاهـیتـا سـوخـتـه گـشـتـیم ولـیـکـن نـپـزیـدیم
گـشـتـیم بـه ویرانه بـه سـودای چـو تـو گـنـجچـون مـار بـه آخـر بـه تـک خـاک خـزیدیم
چـون سـایه گذشـتـیم بـه هر پـاکـی و ناپـاکاکنون بـه تـو محـویم نه پـاک و نه پـلیدیم
مـا را چــو بــجــویـیـد بــر دوســت بــجــویـیـدکـز پـوسـت فـنـاییم و بـر دوسـت پـدیدیم
تــا بــر نـمـک و نـان تــو انـگـشـت زدسـتــیـمدر فرقت و در شـور بـس انگشـت گزیدیم
چــون طــبــل رحــیـل آمــد و آواز جــرس هــاما رخـت و قـماشـات بـر افـلاک کشـیدیم
شـکر اسـت که تـریاق تـو بـا ماسـت اگر چـهزهری که همه خلق چشیدند چشیدیدم
آن دم کـه بـریده شـد از این جـوی جـهـان آبچون ماهی بـی آب بـر این خاک طپـیدیم
چون جوی شد این چشم ز بی آبی آن جویتـا عاقبـت الأمر بـه سـرچـشمه رسـیدیم
چـون صـبــر فـرج آمـد و بـی صـبــر حـرج بــودخـاموش مکـن نالـه کـه مـا صـبـر گـزیدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج