فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٨١: هر کس نکرده در گرو می کتاب را

هـر کــس نــکــرده در گــرو مــی کــتــاب رانـگـرفـتـه اسـت از گـل کـاغـذ گـلـاب رادل را ز درد و داغ بــه تــدریـج پــخــتــه کـنهـشـدار خـامـسـوز نـس…

هـر کــس نــکــرده در گــرو مــی کــتــاب رانـگـرفـتـه اسـت از گـل کـاغـذ گـلـاب را
دل را ز درد و داغ بــه تــدریـج پــخــتــه کـنهـشـدار خـامـسـوز نـسـازی کـبــاب را
شـــرمــی بـــدار از جـــگــر آتـــشــیــن مــاتـا چـند چون گهر بـه گره بـندی آب را؟
روشــنـدلـان ز مـرگ مـحــابــا نـمـی کـنـنـدنــور از زوال کـــم نــشـــود آفـــتـــاب را
عـمـر دوبـاره مـسئلـت آنها کـه مـی کـنـنـدگــویــا نــدیــده انــد جــهــان خــراب را
دسـت از هـوا بـشـوی کـه تـرک هوای پـوچدر یک نفـس رسـانـد بـه دریا حـبـاب را
روی سـیه بـه اشـک نـدامـت شـود سـفـیدبــاران بــرآورد ز سـیـاهـی ســحــاب را
از خــط مــلــاحــت لــب مــیــگــون او فــزودشـور از نمک زیاده شـود این شـراب را
هر صبـح و شام، غیرت آن حـسن بـی زوالخـون از شـفـق کند بـه جـگر آفـتـاب را
بس نیست چشم نرم ترا پرده های خواب؟کز مخمل دو خوابه کنی رخت خواب را
آرد بـرون چـو تـیر خـدنـگ از کـمـان سـخـتامــیــد خــاکــبـــوس نــهــال تـــو آب را
صــائب کـجــا بــه ذره مـا رحــم مـی کـنـد؟گـردون کـه خــاکـمـال دهـد آفــتــاب را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج