فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٨١: ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم

ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانممن مرد غـریبـم نه از این شـهر جـهانمگـر دم نـزنـم تــا حــسـد خـلـق نـجــنـبــددانـم کــه نـگـویـم نـتــوانـم کـه …

ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانممن مرد غـریبـم نه از این شـهر جـهانم
گـر دم نـزنـم تــا حــسـد خـلـق نـجــنـبــددانـم کــه نـگـویـم نـتــوانـم کـه نـدانـم
آن کل کلهی یافت و کل خـویش نهان کردبا بنده به خشم است که دانای نهانم
گـر صـلـح کـنـد داروی کـلـیـش بــسـازیـماز نـنـگ کــلـی و کــلـهـش بــازرهـانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج