فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦٨٠: روی تو غنچه ساخت گل آفتاب را

روی تــو غـنـچــه ســاخــت گـل آفـتــاب رادر هـم شـکـسـت کـوکـبـه مـاهـتـاب رادوری مکـن ز صـحـبـت نیکـان کـه می کـندگــوهــر عــزیــز در نــظــر خـــل…

روی تــو غـنـچــه ســاخــت گـل آفـتــاب رادر هـم شـکـسـت کـوکـبـه مـاهـتـاب را
دوری مکـن ز صـحـبـت نیکـان کـه می کـندگــوهــر عــزیــز در نــظــر خـــلــق آب را
پـــروای رســتـــخــیــز نــدارنــد راســتـــانروز حـسـاب، عـیـد بـود خـودحـسـاب را
بی عشق خون مرده بود دل به زیر پوستاز آتـش اسـت گـریـه خـونـیـن کـبــاب را
روشــنــدلــان ز تــیـغ زبــانــنــد بــی نــیـازحاجت به شمع نیست شب ماهتاب را
صـورت پـرسـت فـیض ز مـعـنی نـمـی بـردبـلـبـل بـه جـای گـل نپـرسـتـد گـلـاب را
مـعــنـی شــود ز نـازکــی لـفــظ، دلـپــذیـردر شـیشـه اسـت جـلوه دیگر شـراب را
هر کس که از خـسـیس کند مردمی طـمعدارد تـــوقـــع از گــل کــاغـــذ گــلــاب را
صــائب ز مــد عــمـر اقــامــت طــمـع مـدارآرام نــیــســت جــلــوه مــوج ســراب را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج