فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٨٠: خاک ره باش و تماشای تن آسانی کن

خاک ره باش و تماشای تن آسانی کنخـاطر مور بـه دسـت آر و سـلیمانی کنای کــه در آتـــشــی از درد ســر آزادیچندی از چوب قفس صندل پیشانی کنای صـبــا بــلـب…

خاک ره باش و تماشای تن آسانی کنخـاطر مور بـه دسـت آر و سـلیمانی کن
ای کــه در آتـــشــی از درد ســر آزادیچندی از چوب قفس صندل پیشانی کن
ای صـبــا بــلـبــل مـا ذوق تـمـاشـا داردغـنـچـه را یک تـه پـیراهـن عـریانـی کـن
گفتـمت صائب ازان زلف بـبـر، نشـنیدیاین زمان دسـت در آغوش پـریشانی کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج