فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٨٠: امروز چنانم که خر از بار ندانم

امــروز چــنــانـم کــه خــر از بــار نـدانـمامـروز چـنـانـم کـه گـل از خـار نـدانـمامــروز مـرا یـار بــدان حــال ز ســر بــردبـا یـار چـنـانـم کـه خ…

امــروز چــنــانـم کــه خــر از بــار نـدانـمامـروز چـنـانـم کـه گـل از خـار نـدانـم
امــروز مـرا یـار بــدان حــال ز ســر بــردبـا یـار چـنـانـم کـه خـود از یـار نـدانـم
دی بـاده مـرا بـرد ز مـسـتـی بـه در یـارامـروز چـه چــاره کـه در از دار نـدانـم
از خوف و رجـا پـار دو پـر داشت دل منامـروز چـنـان شـد کـه پـر از پـار ندانم
از چــهــره زار چــو زرم بــود شــکــایـترسـتـم ز شـکـایت چـو زر از زار ندانم
از کـار جــهـان کـور بــود مـردم عـاشـقاما نه چـو من خود که کر از کار ندانم
جــولــاهــه تــردامــن مــا تــار بـــدریــدمی گفت ز مستی که تر از تار ندانم
چون چـنگم از زمزمه خود خبـرم نیستاسـرار هـمـی گـویـم و اسـرار نـدانـم
مـانـنـد تــرازو و گـزم مـن کـه بــه بــازاربــازار هـمــی ســازم و بــازار نــدانـم
در اصبع عشقم چو قلم بیخود و مضطرطـومـار نویسـم مـن و طـومـار نـدانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج