فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٧

چـو دل عـاشـق روی جــانـان شـوددل از نـور او ســربــسـر جــان شـوداز آثــار عـشـقـش نـبــاشـد عـجــباگـر کــافــر دیـن مـســلـمـان شــودگــر از پــرده…

چـو دل عـاشـق روی جــانـان شـوددل از نـور او ســربــسـر جــان شـود
از آثــار عـشـقـش نـبــاشـد عـجــباگـر کــافــر دیـن مـســلـمـان شــود
گــر از پــرده پــیـدا کــنــد (آن) دورخجـهان چـارسـو یک گـلسـتـان شـود
بـشـب گـر بــبـیـنـد رخ دوسـت مـاهچــو اســتــاره در روز پــنـهـان شـود
ز عـاشـق نـمـانـد بـجـز سـایـه یـیچـو خـورشید عشق تـو تـابـان شود
نه هر کو سـخـنهای عشـاق خـواندبــاوصــاف مــانــنــد ایـشــان شــود
اگـر چــه خــضــر آب حــیـوان خــوردکــجــا اشــک او آب حــیــوان شــود
تــو خـود را اگـر نـام مـوسـی کـنـیکـی اندر کـفـت چـوب ثـعـبـان شـود
چـــو گــاوان کــشــد روزهــا آدمــیبـسـی رنـج تـا گـنـدمـی نـان شـود
اگـــر دیــو خـــاتـــم بـــدســـت آوردبـرتـبـت کـجـا چـون سـلـیمان شـود
دریـن ره تــرا زاد جــانـسـت و بــسدریـن حـج سـمـعـیـل قـربــان شـود
هــمــه آبـــادانــی عــالــم رواســتگــر از بــهـر ایـن گـنـج ویـران شــود
گـریـن درد بــاشـد در اجــزای خـاکزمــیــن آســمــان وار گــردان شــود
دریـن راه عـاشـق قـریـن بــلـاســتبـــرای زدن گـــو بـــمــیــدان شـــود
تـو بــر خـویـشـتــن کـار دشـوار کـنچو خواهی که دشوارت آسان شود
بـــلــاهــای او را قـــدم پـــیــش نــهوگــر چــه ســرت در ســر آن شــود
حـمل را چـه طاقت بـود چـون اسـدز گـرمـی خــورشــیـد بــریـان شــود
ترا دشمن و دوست نیکست و نیککـه تــعـبــیـر احــوال ازیـشـان شـود
بــنـیـکـی اگـر مـصــر مـعـمـور شــدبــتـنـگـی کـجـا کـعـبــه ویـران شـود
کـسـی کـش زلـیخـا بـود دوسـتـدارچـو یوسـف بـتـهـمـت بـزنـدان شـود
بــخــنـده درآیـد لـب وصــل دوســتچـو محـزونی از شـوق گـریان شـود
اگـر عــشــق دعــوت کـنـد آشــکـاربـسـی کـفـر بـینی کـه ایمـان شـود
تـمـنـای این کـار در سـیـف هـسـتگـدا عـزم دارد کـه ســلـطـان شــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج