فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٧: از آن مایی ای مولا اگر امروز اگر فردا

از آن مــــایــــی ای مــــولــــا اگــــر امــــروز اگــــر فــــرداشـب و روزم ز تــو روشـن زهـی رعـنـا زهـی زیـبــاتـــو پـــاک پـــاکـــی از صـــور…

از آن مــــایــــی ای مــــولــــا اگــــر امــــروز اگــــر فــــرداشـب و روزم ز تــو روشـن زهـی رعـنـا زهـی زیـبــا
تـــو پـــاک پـــاکـــی از صـــورت ولــیــک از پـــرتـــو نــورتنمایی صـورتـی هر دم چـه بـاحـسـن و چـه بـابـالـا
چـو ابـرو را چـنـیـن کـردی چـه صـورت هـای چـیـن کـردیمرا بی عقل و دین کردی بـر آن نقش و بـر آن حورا
مرا گویی چه عشقست این که نی بالا نه پستست اینچه صیدی بی ز شستست این درون موج این دریا
ایا معشـوق هر قدسـی چـو می دانی چـه می پـرسـیکه سـر عرش و صد کرسـی ز تـو ظاهر شـود پـیدا
زدی در مـن یـکــی آتــش کــه شــد جــان مــرا مـفــرشکه تـا آتش شود گل خوش که تـا یکتـا شود صد تـا
فـرسـت آن عـشـق ســاقـی را بــگـردان جــام بــاقـی راکـه از مـزج و تـلـاقـی را نـدانـم جـامـش از صـهـبــا
بـکـن ایـن رمـز را تـعـیـیـن بـگـو مـخـدوم شـمـس الـدیـنبــه تــبــریــز نــکــوآیـیــن بــبــر ایــن نــکــتــه غــرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج