فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٧٩: چون آینه رازنما باشد جانم

چــون آیــنــه رازنــمــا بـــاشــد جـــانــمتــانـم کــه نـگـویـم نـتــوانـم کـه نـدانـماز جـسـم گـریزان شـدم از روح بـپـرهیزســوگـنـد نـدانـم نـه از…

چــون آیــنــه رازنــمــا بـــاشــد جـــانــمتــانـم کــه نـگـویـم نـتــوانـم کـه نـدانـم
از جـسـم گـریزان شـدم از روح بـپـرهیزســوگـنـد نـدانـم نـه از ایـنـم نـه از آنـم
ای طالب بـو بـردن شرط است به مردنزنـده مــنـگــر در مــن زیـرا نـه چــنــانـم
اندر کژیم منگر وین راسـت سخـن بـینتیر است حدیث من و من همچو کمانم
این سر چو کدو بر سر وین دلق تن منبـازار جهان در بـه کی مانم به کی مانم
وان گـاه کـدو بـر سـر من پـر ز شـرابـیدارمـش نـگـوســار از او مـن نـچــکــانـم
ور زان که چکانم تـو بـبـین قدرت حق راکـز بـحـر بـدان قـطـره جـواهر بـسـتـانم
چون ابر دو چشمم بستد جوهر آن بـحربـــر چـــرخ وفـــا آیــد ایــن ابـــر روانـــم
در حـضـرت شـمس الحـق تـبـریز بـبـارمتـا سـوسـن هـا رویـد بـر شـکـل زبـانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج