فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٦٧٩: می می کند خیال تنک ظرف آب را

مــی مــی کــنــد خــیـال تــنــک ظــرف آب راویـرانـه ســیـل مـی شــمـرد مـاهـتــاب رادل مـی تـپـد بـه خـون ز تـمـنـای خـویـشـتـنبـر سـیخ می کـشـد رگ …

مــی مــی کــنــد خــیـال تــنــک ظــرف آب راویـرانـه ســیـل مـی شــمـرد مـاهـتــاب را
دل مـی تـپـد بـه خـون ز تـمـنـای خـویـشـتـنبـر سـیخ می کـشـد رگ خـامی کـبـاب را
مـجــنـون کــمـنـد طــره لـیـلـی کــنـد خــیـالبــر روی دشــت، جــلــوه مــوج ســراب را
دلـمـرده ای کـه سـر بـه گـریـبــان خـواب بـردکــافــور ســاخــت یـاســمـن مـاهـتــاب را
عـشـق اسـت تـرجـمان نفس های سـوخـتـهآتـــش کـــنـــد تـــرنـــم مـــرغ کـــبـــاب را
عـنـبـر بـه رخ فـکـنـده نـقـاب از بـهـار خـویـشتـا دیده اسـت آن خـط چـون مشک ناب را
زنــار چــشــم از رگ خــواب اســت، زیـنــهـارمژگان صفت به چشم مده جای، خواب را
تـن ده بـه بـخت شور که خوابـانده است چرخاز صـــبـــح در نــمــک جـــگــر آفـــتـــاب را
از پـخـتـگی اسـت عـاشـق اگر گریه کـم کـندخـونـابـه اسـت شـاهـد خـامـی کـبــاب را
ای گل که موج خنده ات از سر گذشته استآمــاده بـــاش گـــریــه تـــلـــخ گـــلـــاب را
من چـون نفـس کشـم، که فـراموش می کندبـــر آتــش عــذار تــو مــو پــیــچ و تــاب را
در بـزم قـرب، پـاس نـفـس داشـتـن بـلـاسـتزان دور عـــمــر زود ســـرآیــد حـــبـــاب را
صـائب چـهـا بــه چــشـم تــمـاشـایـیـان کـنـدرویی کـه سـاخـت صـبـح قـیامـت نقـاب را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج