فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٧٩: خون پامال بود شبنم گلزار وطن

خــون پــامـال بــود شــبــنـم گـلـزار وطــندهـــن گـــرگ بــــود رخــــنـــه دیـــوار وطـــناین زمان پـنجـه شیرست بـه خونریزی منخــارخــاری کــه بــه…

خــون پــامـال بــود شــبــنـم گـلـزار وطــندهـــن گـــرگ بــــود رخــــنـــه دیـــوار وطـــن
این زمان پـنجـه شیرست بـه خونریزی منخــارخــاری کــه بــه دل بــود ز گــلــزار وطــن
سـبــزه در زیـر سـر سـنـگ تــرقـی نـکـنـدقــدمــی پــیــش نــه از ســایــه دیــوار وطــن
اول از گـوهـر مـن آب طـراوت مـی ریـخــتخــونـم افـســرده شـد از سـردی بــازار وطـن
مـی زنـد دیده غـربـت بـه هوایت پـر و بـالچـند چـون کـاه دهی پـشـت بـه دیوار وطـن؟
بـه عـزیزان وطـن، یوسـف خـود را مفروشکــه زر قـــلــب بـــود نــقـــد خـــریــدار وطـــن
پیر کنعان نه غلط باخت که بینش را باختواکـنـد چـنـد کـسـی چـشـم بـه دیدار وطـن؟
سـینه خـویش بـه روشنگر غربـت بـرسـانتـا بــه کـی صـبــر کـنـی در تـه زنـگـار وطـن؟
در سـفـر مـحـنت چـه زود بـه سـر می آیدهـمـه عـمـر بــه چــاه اســت گـرفـتــار وطــن
سـرمـه چـشـم بـود خـاک غـریبـی صـائبهمچو کوران چه کشی دست به دیوار وطن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج