فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٧٨: چند چون مردم کوتاه نظر خندیدن؟

چــنـد چـون مـردم کـوتــاه نـظـر خـنـدیـدن؟در شـبـسـتـان فـنا همـچـو شـرر خـندیدنصبح جان بر سر یک چند دم سرد گذاشتعـمـر کـوتـاه کـنـد همـچـو شـرر خـنـ…

چــنـد چـون مـردم کـوتــاه نـظـر خـنـدیـدن؟در شـبـسـتـان فـنا همـچـو شـرر خـندیدن
صبح جان بر سر یک چند دم سرد گذاشتعـمـر کـوتـاه کـنـد همـچـو شـرر خـنـدیدن
نـوحــه شــهـپــر شــاهـیـن اجــل مـی آیـدچند چون کبـک به هر کوه و کمر خندیدن؟
از شـکر خـنده بـیجـاسـت پـریشـانی صبـحکـار الـمـاس نـمـایـد بــه جـگـر، خـنـدیـدن
مـهـر خـورشـیـد ازان بـر دهـن صـبــح زدنـدکـه بــه آن لـب نـزد دم ز شـکـر خـنـدیـدن
صـــدف پـــاک گـــهــر از دل مـــن دارد یــاددر وطن غنچه نشستن، به سفر خندیدن
رشـک در نـاخـن حـسـاد چــرا نـی نـکـنـد؟شـد علم خـامه صائب بـه شـکر خـندیدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج