فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٧٧: بلبل نمی شود به قفس از چمن جدا

بـلبـل نمی شود بـه قفس از چمن جـدافـانـوس، شـمـع را نـکـنـد ز انـجــمـن جــداحــیـرت مـبــاد پــرده بــیـنـایـی کـسـی!کــز یـوســفــیـم در تــه یـک پـ…

بـلبـل نمی شود بـه قفس از چمن جـدافـانـوس، شـمـع را نـکـنـد ز انـجــمـن جــدا
حــیـرت مـبــاد پــرده بــیـنـایـی کـسـی!کــز یـوســفــیـم در تــه یـک پــیـرهـن جــدا
هشـدار کز خـراش دل سـنگ خـاره شدآخــر بــه تــیـغ کــوه، ســر کـوهـکــن جــدا
از دوربـاش سـینـه گـرم ایسـتـاده اسـتفــانــوس وار از تـــن مــن پـــیــرهــن جـــدا
گر پـی بـرد بـه چـاشـنی آن دهن نفـسمشکل به حرف و صوت شود زان دهن جدا
چون خامه در محبت هم بس که یکدلنداز هم نـمـی کـنـد دو لـبـش را سـخـن جـدا
صـائب ز من مپـرس حـضور وطن که کردانــدیــشـــه غــریــب، مــرا از وطـــن جـــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج