فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٧٦: نیست ممکن ز سخن سیر توان گردیدن

نیسـت ممکن ز سخـن سیر تـوان گردیدنیـا ازیـن زمـزمـه دلــگــیـر تــوان گــردیـدنمی تـوان گشـت بـه گفتـار جـهانگیر، ولینیسـت ممکـن کـه دهانگیر تـوان گـر…

نیسـت ممکن ز سخـن سیر تـوان گردیدنیـا ازیـن زمـزمـه دلــگــیـر تــوان گــردیـدن
می تـوان گشـت بـه گفتـار جـهانگیر، ولینیسـت ممکـن کـه دهانگیر تـوان گـردیدن
آنـچـه از زخـم زبــان بـر سـر مـجـنـون آمـدمـعـتــکـف در دهـن شـیـر تــوان گـردیـدن
هست در هر نظری حسن ترا جلوه خاصاز تـماشای تـو چـون سـیر تـوان گردیدن؟
در طـلـب بـاش کـه هر چـند سـر آید روزتتـازه چـون صبـح بـه شبـگیر تـوان گردیدن
نیست جـز پـای خم امروز درین وحشتـگاهسـرزمـینـی کـه زمـین گـیر تـوان گـردیدن
بـر جـنون زن که غزالان همه رام تـو شوندچـنـد دنـبــالـه نـخـجــیـر تــوان گـردیـدن؟
مشـت آب و گـل ما را فـلـک سـفـلـه ندادآنـقـدر وقـت کـه هـمـگـیـر تــوان گـردیـدن
چـه شـوی در دل فـولاد حـصـاری، چـو تـراجوهری هست که شمشیر توان گردیدن
گر شـوی صائب از اندیشه نازک چـو هلالهمچـو خـورشـید جـهانگـیر تـوان گـردیدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج