فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٧٦: امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم

امــروز مــهـا خــویـش ز بــیـگــانـه نــدانـیـممستـیم بـدان حد که ره خانه ندانیمدر عـشـق تـو از عـاقـلـه عـقـل بــرسـتـیـمجـز حـالـت شـوریـده دیوانـه…

امــروز مــهـا خــویـش ز بــیـگــانـه نــدانـیـممستـیم بـدان حد که ره خانه ندانیم
در عـشـق تـو از عـاقـلـه عـقـل بــرسـتـیـمجـز حـالـت شـوریـده دیوانـه نـدانـیم
در بــاغ بــجـز عـکـس رخ دوسـت نـبـیـنـیـموز شاخ بـجـز حـالت مستـانه ندانیم
گـفـتـنـد در این دام یکـی دانـه نهاده سـتدر دام چـنـانـیم کـه مـا دانـه نـدانیم
امـروز از ایـن نـکـتــه و افـسـانـه مـخـوانـیـدکافسون نپـذیرد دل و افسانه ندانیم
چـون شـانه در آن زلـف چـنـان رفـت دل مـاکز بیخودی از زلف تو تا شانه ندانیم
باده ده و کم پرس که چندم قدح است اینکـز یاد تـو مـا بـاده ز پـیمـانـه نـدانیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج