فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٧٥: چون در عدم آییم و سر از یار برآریم

چـون در عـدم آییـم و سـر از یـار بـرآریـماز ســنـگ سـیـه نـعـره اقـرار بــرآریـمبـر کـارگـه دوسـت چـو بـر کـار نشـینیممر جـمله جـهان را همه از کـار بـ…

چـون در عـدم آییـم و سـر از یـار بـرآریـماز ســنـگ سـیـه نـعـره اقـرار بــرآریـم
بـر کـارگـه دوسـت چـو بـر کـار نشـینیممر جـمله جـهان را همه از کـار بـرآریم
گـلزار رخ دوسـت چـو بـی پـرده بـبـینیمصد شعله ز عشق از گل گلزار برآریم
بـر دلـدل دل چـون فـکـند دولـت مـا زینبـس گـرد کـه مـا از ره اسـرار بـرآریـم
چون از می شمس الحق تبریز بنوشیمصد جوش عجب از خم و خمار بـرآریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج