فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٧٥: من و دزدیده در آن چاک گریبان دیدن

مـن و دزدیده در آن چـاک گـریبـان دیدنجـلوه یوسـفـی از رخـنه زندان دیدنرمزی از بوالعجبی های نظربازان استطبـل رسوا زدن و شیوه پـنهان دیدنبـیسـتـون را ال…

مـن و دزدیده در آن چـاک گـریبـان دیدنجـلوه یوسـفـی از رخـنه زندان دیدن
رمزی از بوالعجبی های نظربازان استطبـل رسوا زدن و شیوه پـنهان دیدن
بـیسـتـون را الـم مردن فـرهاد گـداخـتسـنـگ را آب کـنـد داغ عـزیزان دیدن
خـنده بـی نمک مرهم کـافـورم گشـتای خوشا نیم تبسم ز نمکدان دیدن
ســرمـه دیـده امـیـد کـنـم خــاکــش راگر میسـر شودم روی صفاهان دیدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج