فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٧٥: آن را که نیست وسعت مشرب درین سرا

آن را که نیست وسعت مشرب درین سرادر زنـدگـی بــه تــنـگـی قـبــرســت مـبــتــلـاهر چند آب شد دل من بـی شعور نیستبــیـگــانــه را تــمــیـز کــنــد بــح…

آن را که نیست وسعت مشرب درین سرادر زنـدگـی بــه تــنـگـی قـبــرســت مـبــتــلـا
هر چند آب شد دل من بـی شعور نیستبــیـگــانــه را تــمــیـز کــنــد بــحــر از آشــنــا
پـاکـان سـتـم ز دور فـلک بـیشـتـر کـشـندگـنـدم چــو پــاک گـشـت خــورد زخــم آسـیـا
جـسـت آب را سکندر و شد خـضر کامیابروزی به قسمت است نه کوشش درین سرا
داغــم کــه خــار خــار طــلــب آفــتـــاب راچــنـدان امـان نـداد کــه خــاری کــشــد ز پــا
رسـم اسـت قد شاخ ز حـاصل دو تـا شودگــردیـد قــامــت تــو ز بــی حــاصــلــی دوتــا
در پــرده سـیـاهـی فـقـرســت نـور فـیـضآب حـــیــات در دل شـــب مــی زنــد صـــلـــا
کوه غمی که در دل من پـا فشـرده اسـتصــائب شــود ز ســایـه او نـیـلـگــون، ســمـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج