فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٧٢: غم حساب ندارم ز می پرستی ها

غـم حـسـاب نـدارم ز مـی پـرسـتـی هـاکه نیست قابـل تـعبـیر، خواب مستـی هابه قدر آنچه شوی پست، سربلند شویگـرفـتــه ایـم عـیـار بــلـنـد و پــسـتـی هـانس…

غـم حـسـاب نـدارم ز مـی پـرسـتـی هـاکه نیست قابـل تـعبـیر، خواب مستـی ها
به قدر آنچه شوی پست، سربلند شویگـرفـتــه ایـم عـیـار بــلـنـد و پــسـتـی هـا
نسـیم جـاذبـه ای پـیش راه ما بـفرسـتکـه گـشـت سـد ره ما غـبـار هسـتـی ها
که می کند سر زلف حـواس ما را جـمع؟به غیر بیخودی عشق و خواب مستی ها
بـگـیر سـر خـط عـبـرت ز قـطـع زلـف ایـازکــشــیــده دار عــنــان دراز دســتــی هــا
بـه وصـل او نرسـیدم ز مفـلسـی صـائبسـیاه در دو جـهان روی تـنـگـدسـتـی ها!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج