فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٧١: اگر چه خوش نبود سیر بوستان تنها

اگر چه خوش نبـود سیر بـوستان تنهاگـرفـتـه ایـم اجـازت ز بــاغـبــان تـنـهـابـهار عمر، ملاقات دوسـتـداران استچه حظ کند خضر از عمر جاودان تنها؟دل بـه پـ…

اگر چه خوش نبـود سیر بـوستان تنهاگـرفـتـه ایـم اجـازت ز بــاغـبــان تـنـهـا
بـهار عمر، ملاقات دوسـتـداران استچه حظ کند خضر از عمر جاودان تنها؟
دل بـه پـاکـی دامان غـنچـه می لـرزدکه بـلبلان همه مستند و بـاغبـان تنها
دل مـرا بـه نـسـیم حـمـایـتـی دریـابکـه یافـتـه اسـت بـهار مـرا خـزان تـنها
سـزای خـیره نگاهان بـه آه من بـگذارکـه بـارها زده بـر قـلـب آسـمـان تـنـها
اگـر حـیا دهدم فـرصـت سـخـن، دارمهزار حـرف زبـانـی بـه آن دهـان تـنـهـا
من و دو چشم تر و خاک کربلا صائبز عـافـیت طـلبـان سـیر اصـفـهان تـنها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج